صندوق پژوهش و فناوری مدرس

درباره صندوق پژوهش و فتاوری تربیت مدرس

خاستگاه قانونی تشکیل صندوق های پژوهش و فناوری بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. صندوق پژوهش و فناوری مدرس، با سهامداری دانشگاه تربیت مدرس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش خصوصی تشکیل شده و در حال ارائه خدمات تخصصی مالی از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و مشارکت خطرپذیر به شرکت های دانش بنیان و فناور است.

خدمات صندوق پژوهش و فناوری

آذر ۲۰, ۱۳۹۹

مشاوره

آذر ۱۹, ۱۳۹۹

عاملیت مالی

آذر ۱۸, ۱۳۹۹

سرمایه گذاری خطرپذیر

آذر ۱۷, ۱۳۹۹

ضمانت‌نامه

آذر ۱۶, ۱۳۹۹

تسهیلات