اسناد بالا دستی

 آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور :  
ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

به موجب این ماده دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری را انجام دهد.

ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید: 

ماده ۴۴- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ اضافه میشود: به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند.

اساسنامه صندوق جدید التأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید  
اسناسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی :

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات  
 آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  
آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی  
 

مجوزهای تشکیل صندوق

اساسنامه صندوق  
مجوز کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری  

مجوز پذیرش ضمانت‌نامه های صندوق

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی  
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی  
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری